Om nettverket

Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN) består av personer, støttegrupper og andre typer organisering med erfaring fra de fleste større katastrofer og ulykker i Norge i nyere tid. Medlemmene er berørte som overlevende, etterlatte eller andre pårørende.

NSN ble etablert som uformelt nettverk i 2002, formelt stiftet i 2007 og registrert i 2008. Noen av katastrofehendelsene som er representert i NSN:

Etter tsunamien i 2004 tok daværende helseminister Ansgar Gabrielsen initiativ til dialog med nettverket for å etablere pårørendeoppfølging basert på brukererfaring.

Støttegruppenes funksjon og støttegruppeberedskap ble tema i stortingsmelding nr. 37 (2004-2005) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering, og Stortingets behandling av denne i Innstilling S. nr. 265 (2004 – 2005).

Helsedirektoratets veileder «Mestring, samhørighet og håp» for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, understreker støttegruppenes betydning. Helsedirektør Bjørn Guldvog skriver i forordet: «Det er viktig å huske at et offentlig krisearbeid ikke skal overta oppgaver eller støttefunksjoner som et ordinært nettverk, selvhjelpsgrupper eller støttegrupper kan gi».

Nasjonalt støttegruppenettverk er listet i veilederens oversikt over relevante aktører og tjenester i den psykososiale oppfølgingen (veilederen – vedlegg, side 80). Veilederen oppfordrer kommunene til å etablere samarbeid frivillige organisasjoner, som støttegrupper, i sine planer (veilederen side 43).

En rekke forskningsbaserte publikasjoner understreker støttegruppenes betydning. Delutredningen som NKVTS foretok i 2016 – 2017 for Stortingets kommisjon om Scandinavian Star, kan nevnes (Scan Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år. NKVTS rapport 5/2017).

Tilsvarende referanser kan gis for en rekke støttegrupper etter nasjonale kriser og katastrofer: Tsunamien, Sleipner, Åsta, Partnair, Alexander Kielland m.fl. De senere årene har den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene dokumentert hvilken betydning støttegruppene har.

Nasjonalt støttegruppenettverk forvalter støttegruppenes kunnskap, erfaring og kompetanse. Ikke minst med sikte på erfaringsoverføring og støtte ved nye hendelser.

NSN har i mange år samarbeidet godt med Norges Røde Kors. Samarbeidet inngår i en intensjonsavtale for støttegruppeberedskap, mellom Norges Røde Kors og Helsedirektoratet.

I 2019 gjennomgår NSN en reorganisering. Kunnskap og kompetanse skal dokumenteres og systematiseres.  NSN vil åpnes for erfaring også ved kritiske hendelser av mindre omfang enn store katastrofer.

Årsmøtet i februar 2019 valgte følgende styre:

Styret i NSN 2019:

Rita Engh Sormul / Styreleder / Erfaring: Estonia / Medlem Reinås-kommisjonen, tsunami 2004

Merete Stamneshagen / Styremedlem / Erfaring: 22. juli 2011

Kian Reme / Styremedlem / Erfaring: Alexander Kielland

Administrasjon:

Jan Harsem / daglig leder / Erfaring: Scandinavian Star