Du leser:
Katastrofen utløste engasjement for transportsikkerhet

Katastrofen utløste engasjement for transportsikkerhet

Mandag 7. januar 2019 dukket denne meldingen opp på flere tusen sider på Facebook:

Min sønn sveve mellom liv og død. Han jeg har satt til verden og han som hadde verden fremfor seg. Det var en trailer, igjen, som ikke var skodd for forholdene vi har i nord Norge. Disse bilene som fører last som må være viktigere enn alt annet vi har i landet. Hvem er det som er så feig at vi må ha forhold som tillater disse å komme over grensen? I dag min sønn, neste gang en annen som sitter igjen med samme spørsmål. Hva må til for å hindre uegnede kjøretøy å kjøre over grensen? Nei dette var ikke en hendig ulykke. Det var et bevist valg av en transportør. Hjelp meg! Rop ut ilage meg! Del innlegget! Og be for Charlie ilage meg.

De hjerteskjærende ordene nådde ut til hele landet. Meldingen, som var skrevet av Ramona Lind, Charlies mamma, er delt over 8 000 ganger, men livet stor dessverre ikke til å redde for Charlie Dan Lind, som døde 21. mars 2019 på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Ramona Lind mistet sin sønn, Charlie Dan Lind, i et sammenstøt med et utenlandsk vogntog i 2019. Hun er i dag en tydelig stemme for bedre transportsikkerhet på norske veier.

I løpet av to og en halv måned var Ramona Lind blitt et kjent navn. Ikke bare for sin åpenhet om kampen for Charlies liv, og hvordan hun våket over ham, men også fordi hun umiddelbart hadde startet kampen for transportsikkerhet. Et engasjement for tryggheten til hver eneste veifarende person i Norge. Engasjementet har Ramona fortsatt. Hun har mottatt en rekke priser og utmerkelser, bl.a som «årets nordlending» og Nordland fylke sin trafikksikkerhetspris.

Vi spør Ramona hva som har skjedd siden Charlie ble drept av sjåføren i det utenlandske vogntoget?

  • Egentlig har det skjedd veldig lite, det til tross for all oppmerksomheten som saken har fått og alle rapportene som har kommet. Personlig har jeg fått en betydelig innsikt i transportbransjen. Nå vet jeg så mye mer om hvilke tilfeldigheter som rår, hva som kunne vært gjort for å forhindre ulykker og forebygging, og hva unnlatelsene består i. Godstransport er ikke regulert i nærheten av andre transportnæringer, som sjøfart og luftfart, dessverre. Videre har jeg fått verv i Transport og logistikkforbundet og Nasjonalt støttegruppenettverk, og har hatt flere møter og samtaler på statsrådnivå. Dette vil bli videreført overfor den nye regjeringen.

En arbeidsgruppe i NHO Logostikk og transport, konkluderte i en rapport at krav til transportsikkerhet må presiseres tydeligere ved anbud og bestilling av transporttjenester. Hva mener du om det?

  • Dette er en kompleks sak. Det er viktig at store transportkjøpere tar ansvar, men de som kjøper produktene må også ta ansvar. De er ofte kjøpere av transporttjenesten. Det må settes strengere krav til norske transportkjøpere, sikkerhetsperspektivet må ivaretas. Utenlandske transportører må tvinges til å følge regelverket og ha nødvendig kompetanse for å kunne kjøre på Norske veier og spesielt vinterveier..
  • Regelverket må bestå av færre «bør» og «kan» og erstattes av flere «skal» og «må». Vi må ha større vilje og mer ressurser til å stramme inn og få på plass respekt for strengere regulering av godsbefraktning i Norge.
  • Politikerne i Stortinget, regjeringen og fylkene er dessverre fraværende i disse sakene. De godtar lav standard på vedlikeholdet av veiene, særlige vintervedlikeholdet, er for dårlig. Det er et nasjonalt ansvar å tette igjen etterslepet på veivedlikeholdet. Det er ikke greit at EØS har et regelverk som er strengere enn norsk praksis. Dessverre blir det ikke håndhevet. Det tas ganske enkelt for lett på sikkerhetsrisikoen på norske veier.

Den manglende interesse fra norske politikere bekreftes ved at Ramona og NSN i september 2021 sendte et gjennomarbeidet brev med en rekke konkrete forslag til samtlige norske fylkeskommuner og deres trafikksikkerhetsråd. Halvannen måned senere har ingen respondert.

Tidligere i år ble Ramona valgt til styremedlem i Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN), hvor hun også stiller som rådgiver. NSN er et nettverk av støttegrupper og personer med erfaring fra tidligere støttegrupper som ikke lenger er aktive. I tillegg deltar enkeltpersoner som har opplevde ulykker, kriser og katastrofer, uavhengig av hvor mange som ble berørt, og som har et engasjement av allmenn betydning på bakgrunn av det de har opplevd.

Formålet med NSN er å samle, systematisere og dokumentere disse erfaringene, og omdanne dem til veiledning og bistand til overlevende og etterlatte i fremtiden, og dessuten påvirke samfunnet til bedre ivaretagelse av overlevende og etterlatte og bedre samfunnssikkerhet, forebygging og beredskap.

Slik kan den enkelte få støtte til sitt engasjement og formål fra fellesskapet i NSN, samtidig som hele nettverket utvikles til et brukerbasert kompetansesenter for organisering av overlevende og etterlatte og de forhold som katastrofen utløser.

Ramona Lind har allerede tilført NSN mye kunnskap om forhold knyttet til transportsikkerhet og hvordan det er å stå i den type engasjement som hun har gjort snart år. Det siste året har NSN og Ramona i fellesskapet skrevet og sendt to omfattende brev til tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide, med kopi til stortingsrepresentanter og trafikksikkerhetsutvalgene i fylkene.

Brevet i september 2021 pekte på flere konkrete forhold: Vintervedlikeholdet må bli bedre. Anbudene må ha kravspesifikasjoner som sikrer at sne fjernes fra veiene. Sikkerheten må ha prioritet fremfor miljøkrav hvis det oppstår kryssende interesser. Utenlandske sjåfører må møte strengere kontroll. Det må bli slutt på at kabotasjereglene brytes, og det elektroniske registeret over veitransportører som skulle vært ferdigstilt for lengts, må komme på plass.

Ramona og NSN krever at det årlige tildelingsbrevet fra departementet til Statens vegvesen uttrykkelig må forvente at det leveres årlig rapport til Samferdselsdepartementet om status for arbeid med sikkerhet og beredskap. Denne rapporten må angi hvilke systematiske funn og anbefalinger som har fremkommet ved siste års avgitt rapporter fra Statens havarikommisjon avdeling vei og Statens vegvesens egne analyser av dødsulykker, og hvilke tiltak som er foretatt.

Under menypunktet ERFARING og PERSONLIG vil NSN senere legge ut en mer omfattende presentasjon av Ramona Linds fortelling og hvilke erfaringer som kan være nyttig for andre som kan komme i en tilsvarende situasjon i fremtiden.

Nedenfor følger en rekke lenker til rapporter som er aktuelle for transportsikkerheten. De to brevene som er sendt fra Ramona i samarbeid med NSN ligger også vedlagt.

ARTIKKEL I GODSBIL: VIRKELIGHETEN – VERRE ENN TEORIEN!

ARTIKKEL NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT: TRAFIKKSIKKERHET OG TRANSPORTTJENESTER

RAPPORT AUGUST 2020: TRANSPORTKRIMINALITET EN SITUASJONSBESKRIVELSE

STATENS HAVARIKOMMISJON: TEMARAPPORT OM ALVORLIGE ULYKKER MED VOGNTOG

BREV FRA RAMONA LIND OG NSN TIL SAMFERDSELSMINISTEREN 6. NOVEMBER 2020

BREV FRA RAMONA LIND OG NSN TIL SAMFERDSELSMINISTEREN 3. SEPTEMBER 2021

Se kommentarene (0)

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres.