Du leser:
NSN: Kapitaliseringsrenten bør settes til maks 1 prosent

NSN: Kapitaliseringsrenten bør settes til maks 1 prosent

EURONEXT

Kapitaliseringsrenten kan settes til 1 prosent. For verdier i vergemål bør kapitaliseringsrenten settes til 0. Det mener Nasjonalt støttegruppenettverk i en høringsuttalelse.

Begrepet er ukjent for mange, men har stor betydning for livet til alle som opplever personskade og erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven.

Når verdien av tapte inntekter i fremtiden skal beregnes til et engangsbeløp for utbetaling her og nå, legges det til grunn at skadelidte vil ha en realrenteavkastning på beløpet.

Kapitaliseringsrenten anvendes til å beregne den fordelen skadelidte vurderes å ha ved å kunne investere erstatningsbeløpet med årlig avkastning, ved at tapte inntekter i fremtiden mottatt som et erstatningsbeløp her og nå. Kapitaliseringsrenten er dermed avgjørende for å beregne beløp som kommer til fradrag ved utmåling av erstatning.

Jo høyere kapitaliseringsrente, jo lavere erstatning. Høy kapitaliseringsrente forventer at skadelidte skal gjøre suksess som formuesforvaltere, og oppnå en avkastning som bare er mulig ved heldige akseinvesteringer.

Tidligere ble kapitaliseringsrenten fastsatt ved rettspraksis. Kapitaliseringsrenten har derfor ikke blitt justert i samsvar med den virkeligheten skadelidte opplever. Det har gått lang tid mellom hver sak som blir prøvet i Høyesterett, med mulighet for justering.

I fjor ble skadeserstatningsloven endret i Stortinget. Loven har nå hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved forskrift i stedet for rettspraksis, og nå har Justis- og beredskapsdepartementet nettopp avsluttet høring om hvilket nivå kapitaliseringsrenten skal ha i en kommende forskrift.

Departementet foreslår at kapitaliseringsrenten skal være 2,5 prosent i saker der erstatning for personskade og tap av forsørger skal fastsettes til en engangssum. I saker der erstatningen skal plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven, foreslår departementet at kapitaliseringsrenten skal settes til 1,5 prosent.

NSN viser i sin uttalelse til at økonomiske konsekvenser av ulykker, katastrofer og hendelser som dekkes av vårt formål har stor betydning for skadelidte og deres forutsetninger for et godt og meningsfullt liv. NSN mener at forslaget fortsatt legger til grunn forventning om en høyere realavkastning enn det kan forventes av skadelidte og midler i vergemål.

En teoretisk modell for fastsettelse av kapitaliseringsrente kan utelukke den reelle usikkerheten og risikoen for avkastning. NSN mener at teoretiske vurderinger må korrigeres av kunnskap og fakta om økonomi, formuesforhold og verdiutvikling for skadelidte og vergehavere i det virkelige livet. Det må fremskaffes erfaringsbasert kunnskap om hvilke forhold som påvirker og avgjør den faktiske utviklingen av formue for skadelidte og vergehavere.

NSN forslår at den kommende forskriften skal sette kapitaliseringsrenten til 1,0 prosent ved erstatning for personskade og forsørgertap, og 0 prosent for erstatning til vergehavere.

NSN kommenterer også at skadelidte som mottar erstatning for yrkesskade, arbeidsulykker og yrkessykdommer, og erstatningsoppgjør etter sjøloven og internasjonale konvensjoner, ikke kan ha ordninger som gir lavere erstatning enn de ville oppnådd etter skadeserstatningsloven.

SKADESERSTATNINGSLOVEN

JUSTIS OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTETS HØRING OM NY FORSKRIFT

HØRINGSUTTALELSE FRA NSN TIL FORSLAGET TIL NY FORSKRIFT

Se kommentarene (0)

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres.